facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

System oceny pracowników Uniwersytetu Śląskiego

 

Szanowni Państwo,

system ocen pracowniczych jest bardzo ważnym narzędziem wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w każdej instytucji. Zawsze bowiem aktualne jest pytanie o to: na jakiej podstawie powinny być podejmowane decyzje dotyczące kształtowania polityki zatrudniania, wynagrodzeń, szkoleniowej czy ścieżek kariery zawodowej. Nie ma obecnie żadnych innych w miarę zobiektywizowanych i sformalizowanych narzędzi, które pozwoliłyby zastąpić pod tym względem system oceny pracowniczej. Zasadniczym pytaniem nie jest więc pytanie o to: czy wprowadzać system oceny pracowników, tylko pytanie: jak oceniać pracowników i jaki system ocen okresowych należy wybrać tak, aby wzmacniać motywację pracowników, przyczyniając się do sukcesu każdego pracownika i organizacji w całości.

Prezentowany system ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi jest narzędziem wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w Uniwersytecie Śląskim. Świadomość potencjału intelektualnego i sprawczego pracowników oraz konieczność stałego ich rozwoju jest podstawowym czynnikiem systemowego zarządzania w Uczelni, które znalazło swoje odzwierciedlenie w Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012−2020. Znaczenie opisywanego systemu ocen stało się podstawą do sformułowania tak ważnych dla nas celów, jak: wspieranie rozwoju pracowników w obszarze ich kompetencji merytorycznych, wzbogacenie narzędzi dla przeprowadzania sprawnej polityki zarządzania kadrami czy zapewnienie pracownikom uporządkowanej informacji o ich potencjale rozwojowym oraz ewentualnych obszarach deficytu i sformułowania kierunków doskonalenia. Niniejsza ocena ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: czy i w jakim stopniu dany pracownik odpowiada powierzonemu stanowisku pracy oraz czy odpowiednio, w jego i przełożonego ocenie, realizuje swój potencjał sprawczy.

XXI wiek wymaga nowego spojrzenia na kompetencje pracowników. Organizacje przyszłości, w tym uniwersytety i szkoły wyższe, stawiają na pracowników zdolnych do nieustannego uczenia się. Szczególnie ważne stają się takie wartości, jak: adaptacyjność, innowacyjność, kreatywność, elastyczność, poza tak oczywistymi, uniwersalnymi kompetencjami merytorycznymi, jak: rzetelność, odpowiedzialność i utożsamianie swojego rozwoju z rozwojem swojej instytucji.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z systemem oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim.

 

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.